İnsan Kaynakları Yönetiminde Veritabanı Kullanımı ve Geliştirilen Bir Veritabanı Programının Kullanılabilirlik Analizi

M. Hanefi CALP, M. Rahmi CANAL, Vildan GÜNGÖREN

Özet


Verilerin güvenli bir şekilde saklanması, gerektiğinde çağrılması ve güncellenmesi, işletmeler veya kamu kuruluşları için çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için veritabanı programlarının kullanılması gerekmektedir. Ancak, özel sektör veya kamu kuruluşlar için çok önemli olan veritabanı programları İnsan Kaynaklarında (İK) yeterli derecede kullanılmamaktadır. Bunun sebebi, İK birim yöneticilerinin profesyonel olmaması ve İK sistemlerinin maddi açıdan tam manasıyla desteklenmemesidir.

Bu kapsamdan yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle, insan kaynakları yönetimi (İKY) incelenmiş ve İK’da bilgi sistemleri ile bu sistemlerin temelini oluşturan veritabanları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, İK biriminde kullanılabilecek bir veritabanı programı geliştirilmiş ve geliştirilen programın ne ölçüde uygulanabildiğini belirlemek amacıyla kullanılabilirlik analizi yapılmıştır. Kullanılabilirlik analizi için anket yöntemi seçilmiş ve bir anket hazırlanmıştır. Ankette sorulan sorular, insan kaynakları biriminde çalışan 86 bay, 18 bayan olmak üzere toplam 104 personele yöneltilmiştir. Yapılan anket çalışması analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen veritabanı programının kullanılabilirliği yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte, uygulamanın bazı ekranlarının geliştirilmesi ve daha fazla geribildirim olması yönünde sonuçlar da elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


insan kaynakları, veritabanı, insan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik

Referanslar


Bayraç, A., “İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı, Konya, 2008.

Kurşun, V., “İnsan kaynakları alanında veritabanı ve bilişim sistemleri uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Temmuz, 2006.

Fındıkçı, İ., “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.

Büyükuslu, A. R.,“Türkiye'de insan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine Kritik Bir Yaklaşım”, Mess Mercek Dergisi, Ekim, 1998.

Tonus, Z., “Temel İnsan Kaynakları İşlevlerinde İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kullanımı ve Önemi”, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XVIII, Sayı:1-2, s 24, 2002.

Saldamlı, A., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13, s.239-263, Bahar, 2008.

Demircan, M. N., “İnşaat sektöründe etkin karar alma sürecinde bilişim teknolojilerinin stratejik önemi ve bir uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, 2008.

Ceyhan, U., “İnternet Ortamında Java Teknolojileri Kullanılarak WWW Üzerinden Yönetilebilen Veri Tabanı Sistemi ve Bir Uygulama” Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı, 1999.

Demircan, M.L., Moltay, C.A. (1997), “Bilgiyi Yönetmek”, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., s.69, 1997.

Gökşen, Y., “İş Süreçlerinin Etkinliğinde ve İnsan Gücünün Planlamasında Bilişim Sistemlerinin Rolü”, İzmir: Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım, 31, 2008.

Acartürk, C. “Üniversite Kütüphane Sayfalarında Kullanılabilirliğin Önemi ve Kullanılabilirlik Testleri ”, Akademik Bilişim 2004, Trabzon, 2004.

İnternet: eksisozluk.com, “Kullanılabilirlik”, http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=kullan%C4%B1labilirlik, 2012.

Kılıç, E., Güngör, Z., ‘Web site tasarımlarında kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin önemi’, Akademik Bilişim’06, Pamukkale Üniversitesi, Akademik Bilişim'06, Pamukkale Üniversitesi, 9-11 Şubat, Denizli, 2006.

Bevan, N., "Human-Computer Interaction Standards", Proceedings of the 6th International Conference on Human-Computer Interaction, Yokohama, pp 885-890, 1995.

Özdemir, S., Atasoy, B., Somyürek, S., “Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 57-80, 2007.

Folmer, E., Bosch, J., “Architecting for usability: a survey”, Journal of Systems and Software, vol. 70, no. 1-2, pp. 61-78, 2004.

Nielsen, J., ve Landauer, T. K. (1993). “A mathematical model of the finding of usability problems”, Proceedings of ACM INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, The Netherlands, ,s. 206-213, 24-29 April 1993.

Kılıç Çakmak, E., Güneş, E., Çiftçi, S. ve Üstündağ, M.T., "Web sitesi kullanılabilirlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik, güvenirlik analizi ve uygulama sonuçları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 31-40, 2011.

İnternet: Usersports, “Kullanılabilirlik testi sonrası anketi”, http://www.userspots.com/kullanilabilirlik_testi_anketi.php, 2012.

İnternet: Creative Research Systems, "Sample Size Calculator", http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, 2012

İnternet: İtü Sözlük, “Likert skalası nedir?”, http://www.itusozluk.com/goster.php/likert+skalas%FD+nedir#/goster.php/likert+skalas%FD, 2012.

Çınar, O, Teyfur, E., Teyfur, M., “İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri”, Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11, s.47-64 Bahar 2006


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429