Betonda Atık Mermer Tozu Kullanımının Karbonatlaşmaya Etkisi, sayfa: 369-376

Salih YAZICIOĞLU, Cuma KARA

Özet


Son yıllarda çevre kirliliğinin azaltılabilmesi amacıyla atık malzemelerin inşaat sektöründe değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Atık malzemelerin yeniden kullanılabilirliği sınırlı olan doğal kaynakların kullanımını azaltmakta ve atıkların depolanması sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Mermer ocakları ve mermer işleme tesislerinde de her yıl tonlarca mermer tozu atığı ortaya çıkmaktadır. Atık mermer tozunun kullanılabilir olduğu sektörlerden biri de hazır beton sektörüdür.

Bu çalışma da atık mermer tozu kullanımının betonun sürdürülebilirlik ölçütlerinden biri olan dayanıklılığını nasıl etkilediği karbonatlaşma faktörü açısından araştırılmıştır. Farklı oranlarda çimento ile ikame edilmiş atık mermer tozu (MT) katkılı betonların karbonatlaşma derinliklerinin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu amaca yönelik olarak; % 0, % 5, % 10 ve % 15 MT çimento ile ikameli olmak üzere çökme miktarları aynı olan 4 farklı C30 sınıfı beton karışımı hazırlanmıştır. 28 gün standart kür uygulanan örnekler, 56 gün boyunca karbonatlaşmaya maruz bırakılmış ve karbonatlaşma derinlikleri ölçülmüştür. Karbonatlaşmamış ve karbonatlaşmış numuneler üzerinde ultrasonik test cihazı ile ultrases geçiş hızı ölçümleri yapılmış, kapilerite katsayıları, aşınma ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Sonuç olarak, karbonatlaşma en çok % 15 MT içeren örneklerde görülmüş olup, karbonatlaşma deneyi sonrası MT miktarı arttıkça karbonatlaşma derinliğinin ve basınç dayanımının arttığı, aşınma dayanımı ve kapilarite katsayısının azaldığı elde edilen bulgular arasındadır. Ayrıca, çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla MT’nun beton üretiminde en uygun ikame oranının % 5 olduğu, optimum MT kullanımının betonun sürdürülebilirliğini olumlu etkilediği kanaatine varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Beton, Atık Mermer Tozu, Dayanıklılık, Karbonatlaşma

Referanslar


Şahin, M. ve Tanyıldızı, H., “Vişne Çürüğü Mermer Tozu Katkılı Betonun Basınç Dayanımına Donma Çözülme Etkisinin Belirlenmesi”, Hazır Beton Kongresi, İstanbul, (2011).

Şimşek, O., “Beton ve Beton Teknolojisi”, Seçkin yayıncılık, Ankara153: 113-119, Ankara, (2009).

Baradan, B. ve Aydın, S., “Betonun Durabilitesi (Dayanıklılık, Kalıcılık)” Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, İstanbul 265-288, (2013).

Massazza, F., “Betonun Dayanımı ve Yapıların Hizmet Ömrü: İki, Çözülebilir Sorun”, Hazır Beton Dergisi, Aralık (2005).

Gönen, T. ve Yazıcıoğlu, S., “Farklı Nem Ortamlarındaki Betonlarda Karbonatlaşma Gelişimi”, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2): 367-373, (2004).

Park, D. C., “Carbonation Of Concrete In Relation to CO2 Permeability And Degradation Of Coatings”, Construction and Building Materials, 22, 2260–2268, (2008).

İnternet : http://carboncure.com/2012/06/concrete-carbonation/ (2013).

Newman, J., Choo, B. S., “Advanced Concrete Tecnology Concrete Properties”, ISBN: 07506-5104-0, 8/17, (2003).

Yalçın, H., Gürü, M., “Çimento ve Beton”, Palme Yayıncılık, ISBN: 9944-341-16-9, Ankara, 216 (2006).

Şimşek, O. Baharavar, S., “Karbonatlaşmanın Çelik Lifli Ve Uçucu Küllü Betonlarda Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): (2014).

Lo, Y., Lee, H. M., “Curing Effects On Carbonation Of Concrete Using A Phenolphthalein İndicator And Fourier-Transform İnfrared Spectroscopy”, Building and Environment, 37, 507-514, (2002).

Talukdar, S., Banthia, N., “Carbonation In Concrete Infrastructure In The Context Of Global Climate Change: Development Of A Service Lifespan Model”, Construction and Building Materials, 40: 775–782, (2013).

Baradan, B., Yazıcı, H., Ün, H., “Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir (2002).

Özgen, M. M., “Betonarme Yapılarda Bozulma Süreçleri Ve Beton Sınıfının Yapının Durabilitesine Ve Maliyetine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Ünv. Fen Bil. Ens., Mimarlık ABD, Ankara 74-75, (2006).

LİMAK Çimento Fabrikası, Çimento Analiz Raporu, (2014).

TS 706 EN 12620+A1, “Beton agregaları”, (2009).

TS 3530 EN 933-1, “Agrega tane büyüklüğü dağılımı”, (2007).

TS EN 1097-6, “Agregaların Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranının Tayini”, (2002).

İnternet: BASF Yapı Kimyasalları,

http://www.basfcc.az/az/mehsullar/BETON_QATKILARI2/emtee_beton_qatkilari/glenium_128/Documents/glenium_128.pdf (2009).

TS 802, “Beton Karışımı Hesap Esasları”, (1985).

TS EN 206-1, “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk”, (2002).

TS 1247, “Beton Yapım, Döküm Ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)”, (1984).

TS EN 12350-2, “Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi”, (2002).

Gönen, T., Yazıcıoğlu, S., “Betonda Hızlandırılmış Karbonatlaşma Deneyi ve Aparatı”, Politeknik Dergisi, 8(2): 233-237, (2005).

Baharavar, S., “Karbonatlaşmanın Çelik Lifli ve Uçucu Küllü Betonarlarda Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Yapı Eğitimi ABD (2012).

TS EN 12390-5, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini”, (2002).

Yazıcıoğlu, S., Demirel, B., Gönen, T., Özer, Ş., “Farklı Tip Çimentoların Betonun Karbonatlaşmasına Etkisi”, SDU International Technologic Science, 4(3): 112-120, (2012).

BS EN 13293-2004, “Products And Systems For The Protectgion And Repair Of Concrete Structures-Test Methods-Determination Of Resistance To Carbonation”, (2004).

ASTM C 597-83, “Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete”, (2009).

TS EN 772-11, “Kâgir Birimler - Deney Metotları - Bölüm 11: Betondan, Yapay Ve Doğal Taştan Yapılmış Kâgir Birimlerde Kapiler Su Emme Ve Kil Kâgir Birimlerde İlk Su Emme Hızının Tayini”, (2002).

ASTM C 944-99, “Standard Test Methot For Abrasion Resistance Of Concrete Or Mortar Surfaces By The Rotating-Cutter Method”, (1999).

TS EN 12390–3, “Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, (2003).

Erdoğan, T.Y., “Beton”, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayını, Ankara, 191: 502-518, (2007).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429