Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri

Şemsettin DORUK, Osman PERÇİN

Özet


Bu çalışmada sarıçam (Pinus sylvestris L.), doğu kayını (Fagus orientalis L.) ve kara kavak (Populusnigra L.) odunlarından elde edilen örnekler 130, 165 ve 200 ºC’de 2, 6 ve 10 saat süre ile ısıl işleme maruz bırakıldıktan sonra örnekler üzerinde TS 2474 esaslarına uygun olarak eğilme ve TS 2595 esaslarına uygun olarak liflere paralel basınç direnci uygulanmıştır.

Deney sonucunda, ısıl işlem süresine ve sıcaklık miktarının artmasına bağlı olarak ağaç malzemenin rengi koyulaşırken basınç direncinde en yüksek değer kontrol kayın örneklerinde 70.94 (N/mm2)  olarak elde edilirken en küçük değer ise 200 ºC’de 10 saat ısıl işlem uygulanmış kavak odununda 37,09 (N/mm2)  olarak elde edilmiştir. Eğilme direncinde de, en yüksek eğilme direnci değeri kontrol kayın odununda 105,7 (N/mm2) olarak bulunurken en düşük eğilme direnci 10 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulan kavak odununda 49,17 (N/mm2) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak ısıl işlemin süresi ve sıcaklığı arttıkça eğilme ve basınç değerlerinde belli oranlarda kayıpların yaşandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


ısıl işlem, ağaç malzeme, eğilme direnci, basınç diren

Referanslar


Bourgois, J.; Bartholin, M.C.; Guyennet, R. 1998. Thermal Treatment of Wood: analysis of the obtained product. Wood Science and Technology 23(4): 303-310.

Tjeerdsma, B.F.; Boonstra, M.; Militz, H. 1998. Thermal modifi cation of non-durable wood species 2. Improved wood properties of thermal treated wood, In Proceedings of 29th Annual meeting,Maastricht-The Low Countries, 14-19 May, Doc. No. IRG/WP/98–40124.

Mayes, D. and Oksanen, O. (2002) ThermoWood Handbook, Finnforest, Finland

Kamdem, D.P., Pizzi, A., Jermannaud, A., 2002. Durability of heattreated wood. Holz als Roh-und Werkstoff 60, 1–6.

Mitchell, P.H., 1988. Irreversible property changes of small loblolly pine specimens heated in air, nitrogen, or oxygen. Wood and Fiber Science 20 (3), 320–355.

Ja¨msa¨ , S., Viitaniemi, P., 2001. Heat treatment of wood better durability without chemicals. In: Rapp A.O. (Ed.), Review on Heat Treatments of Wood. Cost Action E22. Proceedings of the Special Seminar, Antibes, France, pp. 17–22.

Mazela, B., Zakrzewski, R., Grzes’ kowiak, W., Cofta, G., Bartkowiak, M., 2004. Resistance of thermally modified wood to basidiomycetes. Wood Technology 7 (1), 253–262.

Unsal, Ö. ve Ayrılmış, N. 2005. Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (Eucalyptus camaldulensisv Dehn.) wood, Journal of Wood Science 51:405–409.

Aydemir, D. 2007. Göknar (Abies bormülleriana Mattf.) ve Gürgen (Carpinus betulus L.) Odunlarının bazı fiziksel, mekanik veteknolojik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi.

Korkut, S. 2008: The effects of heat treatment on some technological properties in Uludağ fir (Abies bornmuellerinana Mattf.)wood, Building and Environment, Volume 43, Issue 4, pp. 422-428.

M.E., M.A., Effects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of Cork, Wood Science Technology, 23, 1989, 27-34

Viitaniemi P., Decay resistant wood created in a Heating process, İndustrial Horizons, December 1997- 23

Schneider, A. (1971) Investigations on the Influence of Heat Treatment in the Temperature Range 100-200oC on modulus of Elasticit., Holz Roh-u Werkstoff, 29(11): 431-440.

Voss,K., 1952, Heat treatment of hardboards, Holz Roh-u. Werkstoff, Vol:10, No: 8, 299-305

Vital, B. R. and Lucia, M. D. (1983) Effect of heating on some properties of Eacalyptus saligna Wood, Revista-Arvore, 7(2): 136-146.

Anonim, 1976. Odunun Statik Eğilmede Dayanımının Tayini, TS 2474. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Anonim 1978 Odunun Liflere Paralel Dogrultuda Basınç dayanımının Tayini, TS 2595, TSE,

Ankara.

Rozsa., M.E., Fortes M.A., Effects os Water Vapour Heatin on Structure and Properties of Cork, Wood Science Technology, 23, 1989, 27-34.

Panaiotov, P., Mateeva,G., 1984, The effect of non-flame heat treatment on the bending and compression strength of modified beech wood, Nauchni trudove, Vissh Lesotekhnicheski İnstitut, Sofiya, Mekhanichna Teknologiya-na-D’’rvesinata, Vol.27, No. 28 55-60

Vital,B.R., Lucia, R.M.D., 1982, Effect of heating on dimensional stability and Hygroscopicity of wood, Revista-Arvore, Vol: 6,No: 2, 150,161.

Özçifçi, A., Altun, S., Yapıcı, F., Isıl işlem uygulamasının ağaç malzemenin teknolojik özelliklerine etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429