MOORA Optimizasyon Yaklaşımı ile İnşaat Proje Müdürü Seçimi: Çok Kriterli Bir Karar Verme Uygulaması, sayfa: 717-723

Latif Onur UĞUR

Özet


Büyük yatırım bedelleri, detaylandırılmış kalite şartları ve sürekli bir baskı oluşturan sınırlı yapım süreleri; inşaat projelerinin detaylı bir şekilde planlanmasını, organize edilmesini ve metodolojik kontrollerini gerektirmektedir. Günümüz ekonomik şartlarında düşük karlarla yüklenilen yapım projeleri için gereken nitelikte proje müdürleri bulmak da başlı başına bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, yabancı bir ülkede (Rusya) yapılacak büyük bir inşaat projesinin yönetiminde yer alacak bir proje müdürünün seçilmesi amaçlanmıştır. Seçim, çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA yaklaşımı ile yapılmış; hem Oran Analizi tabanlı hem de Referans Noktası Teorisi esaslı hesaplamalar yapılarak elde edilen sıralamalar karşılaştırılmıştır. MOORA yönteminin temel alındığı böyle bir karar modelinin inşaat firmalarında proje müdürü seçimi ve değerlendirilmesi konularında kullanılabileceği anlaşılmıştır. Uygulanan model, kriterlerin değiştirilmesiyle benzer yapım firmalarında da kullanılabilir.


Anahtar Kelimeler


İnşaat proje müdürü, yönetici seçimi, çok kriterli karar verme, MOORA yöntemi.

Referanslar


TDK Büyük Türkçe Sözlük, Son erişim tarihi: 13.09.2016 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57d7adc8484798.10803611

http://mgamimarlik.com.tr/mgamimarlik.com.tr/tr/insaat-proje-yonetimi-nedir-ne-faydasi-var/index.html Son erişim tarihi: (13.09.2016)

http://www.bedavahizmet.com/faydali_bilgi.aspx?ID=514&baslik=Santiye_personelinin_gorev_tanimlariSon erişim tarihi:(13.09.2016)

Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, son erişim tarihi (02.09.2016) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57c94dc09aa9a2.86045855

Esen Ö., “Önsöz”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınevi, iii, Bursa, (2015).

Özdemir E., “Önsöz”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınevi, vii, Bursa, (2015).

Yıldırım B.F. ve Önder E., “Takdim”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınevi, ix, Bursa, (2015).

Can M., “Karar Teorisi”, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınevi, 1, Bursa, (2015).

Koçel T., “İşletme yöneticiliği”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., (2001).

Turan G., “Lagrange gevşetmesi ile küçük portföylerin elde edilmesi ve İMKB’ye uygulanması”, Doktora Tezi, (2013).

Vassilev V., Genova K. and M. Vassileva, “A brief survey of multicriteria decision making methods”, Bulgarian Academy of Sciences Cybernetics and Information Tedchnologies, 5(1): 4, (2005).

Sabuncuoğlu, Z., “İnsan kaynakları yönetimi”, 72, Bursa: Ezgi Yayınları, (2000).

Altun A. ve Kovacı A., “Personel seçiminde mülakat ve mülakat yöntemleri”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(3): 55-61, (2004).

Özbek A., “Yöneticilerin çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, (2014).

Özgörmüş E., Mutlu Ö. ve Güner H., “Bulanık AHP ile personel seçimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu : Düşünceden Uygulamaya Değer Yaratma, İstanbul, 14, (2005).

Dağdeviren M., “Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi ve bir uygulama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4): (2007).

Doğan A. ve Önder E., “İnsan kaynakları temin ve seçiminde çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanılması ve bir uygulama” Journal of Yasar University, 9(34): 5796-5819, (2014).

Tepe S. ve Görener A., “Analitik hiyerarşi süreci ve moora yöntemlerinin personel seçiminde uygulanması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13(25): 1-14, (2014).

Özbek A., “Akademik birim yöneticilerinin moora yöntemiyle seçilmesi: Kırıkkale üzerine bir uygulama”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38(1): 1-18, (2015).

Brauers W. K. M., Ginevicˇius R. and Podvezko V., “Regional development in Lithuania considering multiple objectives by the MOORA method”, Technol Econ Dev Econ, 16: 613–640, (2010).

Chakraborty S., “Applications of the MOORA method for decision making in manufacturing environment”. Int J Adv Manuf Technol, 54: 1155–1166, (2011).

Özdağoğlu A., “Normalizasyon yöntemlerinin çok ölçütlü karar verme sürecine etkisi–Moora yöntemi incelemesi”, Ege Akademik Bakış, 14(2): 283-294, (2014).

Brauers W. K. M., Zavadskas E. K., “The MOORA method and its application to privatization in a transition economy”, Control and Cybernetics, 35(2): 445-469, (2006).

Brauers W. K. M. and Ginevicius R., “Robustness in regional develeopment studies: the case of Lithuania”, Journal of Business Economics and Management, 10(2): 121-140, (2009).

Brauers W. K. M. and Ginevicius R., “The economy of the belgian regions tested with MULTIMOORA”, Journal of Business Economics and Management, 11(2), 173-209, (2010).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429